Poziv na Glavnu skupštinu Tankerske Next Generation d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo, sa sjedištem društva u Zadru, B. Petranovića 4. (u daljnjem tekstu  „Društvo“ ili „TNG“), je dana 16. svibnja 2022. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na 


GLAVNU SKUPŠTINU Društva Tankerska Next Generation d.d.

koja će se održati dana 28. lipnja 2022. godine s početkom u 11:00 sati u  sjedištu Društva, Božidara Petranovića 4, Zadar (uz poštivanje eventualnih epidemioloških mjera sukladno Odlukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i stožera civilne zaštite Zadarske županije)

sa sljedećim dnevnim redom: 
 
1.    Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara; 
2.    Razmatranje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2021., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021.; 
3.    Odluka o pokriću gubitka za poslovnu godinu 2021.; 
4.    Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2021.; 
5.    Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.;
6.    Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021.;
7.    Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2022.
8.    Odluka o imenovanju člana Revizijskog odbora 
9.    Odluka o izmjenama i dopunama članaka 17.2 i 17.3 Statuta Društva 
 

Natrag