Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

Kodeks korporativnog upravljanja

Sukladno hrvatskom Zakonu o trgovačkim društvima, društva čijim se dionicama trguje na uređenom tržištu obvezna su primjenjivati kodeks korporativnog upravljanja. S obzirom da je ukupno 8.733.345 redovnih dionica Društva, oznake TPNG-R-A i ISIN oznake HRTPNGRA0000, uvršteno na Službeno tržište Zagrebačke burze, Društvo je usvojilo i na njega se primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja koji su zajednički pripremile Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza, a objavljen je na internetskoj stranici Zagrebačke burze (www.zse.hr), te u privitku ove stranice. Također, Društvo je tijekom 2016. godine izradilo i usvojilo Kodeks korporativnog upravljanja Tankerske Next Generation, koji je izrađen prema predlošku i preporukama Kodeksa korporativnog upravljanja koji su zajednički pripremile Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza.

Svrha ovog Kodeksa je postavljanje visokih standarda korporativnog upravljanja i poslovne transparentnosti za dionička društva, te zaštita investitora i drugih članova društva kroz uredno i odgovorno upravljanje i nadzor poslovanja te upravljačkih funkcija dioničkih društava. Osnovna načela Kodeksa su:

  • osiguranje poslovne transparentnosti;
  • jasan opis postupka donošenja odluka Nadzornog odbora i Uprave;
  • izbjegavanje sukoba interesa;
  • održavanje učinkovitih internih kontrola; i
  • održavanje učinkovitog sustava odgovornosti.

 

Upitnik vezan uz primjenu Kodeksa korporativnog upravljanja

Svake godine Društvo je obavezno dati izjavu u svom godišnjem izvješću i na svojoj internetskoj stranici, u predviđenom obliku, da li je postupalo u skladu s preporukama Kodeksa. U slučaju da Društvo nije postupalo u skladu s Kodeksom, mora dati obrazloženje za takvo postupanje. Upitnici vezani za primjenu Kodeksa korporativnog upravljanja za 2019. godinu dostupni su u privitku ove stranice, te na Internet stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr).

 

Kodeks korporativnog upravljanja Tankerske Next Generation d.d.

Dodatno, Društvo je usvojilo vlastite politike korporativnog upravljanja koje određuje odgovornost Nadzornog odbora i Uprave i bitnost transparentnosti prema svim članovima Društva, uključujući klijente, ulagače i regulatorna tijela. Kodeks Korporativnog upravljanja Tankerske Next Generation d.d. nalazi se u privitku ove stranice.

Društvo se pridržava svih odredbi hrvatskog Zakona o trgovačkim društvima i svih ostalih zakona i propisa Republike Hrvatske. U skladu s hrvatskim Zakonom o trgovačkim društvima i uz njezinu primarnu ulogu u vođenju poslova, funkcije Uprave uključuju pripremu poslovne politike, godišnjih financijskih izvješća i izvješća o stanju društva, prijedloge o raspodjeli dobiti i osiguranje da dioničari Društva, a posebno Nadzorni odbor, su obaviješteni o njenim planovima, strategijama i izvedbi. Kako bi Uprava mogla izvršavati ove obveze učinkovito, obvezna je davati detaljne izvještaje Nadzornom odboru o stanju i poslovanju Društva na redovitoj osnovi. Ove obveze su također detaljnije razrađene u Statutu Društva koji se nalazi u privitku ove stranice.

 

Revizijski odbor

Društvo ima ustrojen Revizijski odbor, a obveze i odgovornosti revizijskog odbora između ostalog uključuju odgovornost za praćenje i pregled cjelovitosti financijskog izvješćivanja Društva, interni sustav financijske kontrole Društva i interne kontrole poslovanja i usklađenosti Društva. Revizijski odbor također nadzire funkciju vanjske revizije (uključujući učinkovitost postupaka vanjske revizije te imenovanje i naknade revizora) i ocjenjuje učinkovitost aktivnosti interne revizije.