Održana redovna Glavna skupština

Redovna Glavna skupština Tankerske Next Generation d.d. (“Društvo”) održana je u sjedištu Društva u Zadru 28. lipnja 2022. godine s početkom u 11:00 sati. Na skupštini Društva bilo je prisutno 6.747.061 glasova, što predstavlja 77,5076 % od ukupnog temeljnog kapitala s pravom glasa. Sve predložene odluke prihvaćene su potrebnom većinom glasova. 

Dnevni red Glavne skupštine:

1.    Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara 
2.  Razmatranje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2021., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021.
3.    Odluka o pokriću gubitka za poslovnu godinu 2021.
4.    Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2021.
5.    Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.
6.    Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021.
7.    Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2022.
8.    Odluka o imenovanju člana Revizijskog odbora 
9.    Odluka o izmjenama i dopunama članaka 17.2 i 17.3 Statuta Društva 

Odluke Glavne skupštine Tankerske Next Generation d.d.:

Ad 3. 

Odluka o pokriću gubitka za poslovnu godinu 2021.

1.    Utvrđuje se da je društvo Tankerska Next Generation d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2021. ostvarilo gubitak u iznosu od 86.988.823,67 kuna. 
-    Gubitak u iznosu od 86.988.823,67 kuna nadoknadit će se dijelom iz zadržane dobiti iz proteklih godina u iznosu od 56.701.883,11 kuna i dijelom iz rezervi kapitala u iznosu od 30.286.940,56 kuna. 

2.    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4. 

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2021.

Ad 5. 

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.

Ad 6. 

Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021.

1.    Odobrava se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021. zajedno s izvješćem neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem.

2.    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. 

Društvo Deloitte d.o.o.,  Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, OIB:11686457780 imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2022.

Ad 8. 

 Odluka o imenovanju člana Revizijskog odbora 

1.    Za člana Revizijskog odbora imenuje se gospodin Vicenco Jerković kao nezavisni član.

2.    Član Revizijskog odbora imenuje se na mandat koji traje do 21. kolovoza 2024. godine. 

3.    Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.


Ad 9. 

Odluka o izmjenama i dopunama članaka 17.2 i 17.3 Statuta.

Članak 1.

Mijenja se članak 17. stavak 2. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i  glasi:

„17.2.  Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa izmjene Statuta u sudski registar  jednokratno ili u nekoliko obroka i uz suglasnost Nadzornog odbora, povećati temeljni kapital Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu u novcu ili u stvarima ili u pravima za nominalni iznos od najviše 200.000.000,00 kuna (slovima: dvjesto milijuna kuna) (odobreni temeljni kapital).“

Mijenja se članak 17. stavak 3. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i  glasi:

„17.3. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica. Uprava Društva ovlaštena je izdavati isključivo redovne dionice. O uvjetima izdavanja novih dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz stavka 2. ovog članka, odlučuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora. “

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar. 


Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.
 

Natrag