Održana sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednica Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d održana je dana 29. travnja 2020. godine.

Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. usvojio je i time utvrdio Financijska izvješća za godinu završenu 31. prosinca 2019. godine s Izvješćem neovisnog revizora društva, te Godišnje Izvješće o stanju Društva.

Financijska izvješća su revidirani od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o., koja je izrazila mišljenje da financijska izvješća u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju istinit i fer iskaz financijskog položaja društva na dan 31.12.2019. godine, te rezultate poslovanja, promjene kapitala i novčane tokove društva za 2019. godinu sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje se primjenjuju u Europskoj uniji.

Uprava Društva je predložila, a Nadzorni odbor je prihvatio odluku o prijedlogu upotrebe dobiti za 2019. godinu koju će predložiti Glavnoj skupštini Društva.

Neto dobit Tankerske Next Generation d.d. ostvarena u 2019. godini iznosi 23.340.242,00 kuna.

Glavnoj skupštini će se predložiti da se neto dobit u iznosu od 23.340.242,00 kuna ne isplati dioničarima kao dividenda.

Dio neto dobiti u iznosu od 1.167.012,10 kuna predlaže se za raspored u zakonske rezerve, a dio neto dobiti u iznosu od 22.173.229,90 kuna predlaže se za raspored u zadržanu dobit.

Nadalje, na navedenoj sjednici Nadzorni odbor razmotrio je i prihvatio nerevidirana financijska izvješća za prvo tromjesečje 2020. godine.

Natrag