Odluke sa sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d održane su dana 27. travnja 2018.

Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. usvojio je i time utvrdio Financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2017. s Izvještajem neovisnog revizora društva, te Godišnje Izvješće o stanju Društva.

Financijska izvješća su revidirana od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o., koja je izrazila mišljenje da financijska izvješća u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju istinit i fer iskaz financijskog položaja društva na dan 31.12.2017. godine, te rezultate poslovanja, promjene kapitala i novčane tokove društva za 2017. godinu sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje se primjenjuju u Europskoj uniji.

Uprava Društva je predložila, a Nadzorni odbor je prihvatio odluku o prijedlogu upotrebe dobiti za 2016. godinu koju će predložiti Glavnoj skupštini Društva.

Neto dobit Tankerske Next Generation d.d. ostvarena u 2017. godini iznosi 32.132.435,14 kuna. Glavnoj skupštini će se predložiti da se dio neto dobiti u iznosu od 5.232.087,00 kuna isplati dioničarima kao dividenda, u bruto iznosu od 0,60 kuna po dionici. Dio neto dobiti u iznosu od 1.606.621,76 kuna predlaže se za raspored u zakonske rezerve, a dio neto dobiti u iznosu od 25.293.726,38 kuna predlaže se za raspored u zadržanu dobit.

Nadalje, na navedenoj sjednici Nadzorni odbor razmotrio je i prihvatio nerevidirani financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2018. godine.

Natrag