Odluke sa sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d održane su dana 26. travnja 2017.

Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. usvojio je i time utvrdio Financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. s Izvještajem neovisnog revizora društva, te Godišnje Izvješće o stanju Društva.

Financijska izvješća su revidirana od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o., koja je izrazila mišljenje da financijska izvješća u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju istinit i fer iskaz financijskog položaja društva na dan 31.12.2016. godine, te rezultate poslovanja, promjene kapitala i novčane tokove društva za 2016. godinu sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje se primjenjuju u Europskoj uniji.

Uprava Društva je predložila, a Nadzorni odbor je prihvatio odluku o prijedlogu upotrebe dobiti za 2016. godinu koju će predložiti Glavnoj skupštini Društva.

Neto dobit Tankerske Next Generation d.d. ostvarena u 2016. godini iznosi 40.607.822,91 kuna. Glavnoj skupštini će se predložiti da se dio neto dobiti u iznosu od 13.952.232,00 kuna isplati dioničarima kao dividenda, u bruto iznosu od 1,60 kuna po dionici. Dio neto dobiti u iznosu od 2.030.391,15 kuna predlaže se za raspored u zakonske rezerve, a dio neto dobiti u iznosu od 24.625.199,76 kuna predlaže se za raspored u zadržanu dobit.

Nadalje, na navedenoj sjednici Nadzorni odbor razmotrio je i prihvatio nerevidirani financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2017. godine.

Natrag